Natječaj za radna mjesta u Srednjoj školi „Kupres“

21.11.2017 14:55   Kupres

BOSNAI HERCEGOVINA

FEDERACIJABODNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKAŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

K U P R E S

Ur. Broj: 02-28-801/17

Kupres: 20. studenog 2017. godine

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 35. Statuta Srednje škole „Kupres“,Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta SŠ „Kupres“, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj 06-01-34-1381/17 od 17. studenog 2017. godine, Školski odbor Srednje škole „Kupres“ r a s p i s u j e :

N AT J E Č A J

Za izbor kandidata na radna mjesta:

1. Nastavnik geografije – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme , 10nastavnih sati tjedno najduže do kraja nastavne 2017./2018. godine,

2. Spremačica - 1 izvršitelj naneodređeno radno vrijeme, puna norma

3. Ložač - 1 izvršitelj na određenoradno vrijeme, do kraja nastavne 2017./2018. godine, puna norma

Za radna mjesta pod točkama 1 i 3 natječaj se raspisuje do kraja nastavne2017./2018. godine, a za radno mjesto pod točkom 2 natječaj se raspisuje na neodređeno radno vrijeme.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnogodnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

1. Za radno mjesto pod točkom 1

VSS-profesorgeografije, diplomirani geograf, diplomirani inženjer geografije, magistar geografije/zemljopisa, magistargeografije-diplomirani inženjer geografije.

2. Za radno mjesto pod točkom 2

Svjedodžba ozavršenoj osnovnoj školi.

3. Za radno mjesto pod točkom 3

SSS, III ili IVstupanj složenosti, KV ili VKV radnik elektotehničkog, strojarskog ili bravarskog smjera.

Za radno mjesto pod točkom 1 potrebno je imati položen stručni ispit. Za radno mjesto pod točkom 3prednost će imati osobe s fizičkim invaliditetom od najmanje 60% utvrđenog invaliditeta.

IspunjavanjeopćihiposebnihuvjetaNatječajadokazujeseizvornicima iliovjerenim preslikama:

- životopisa,

- rodnoglista,

- uvjerenjao državljanstvu,

- diplomeo potrebnoj stručnoj spremi,

- uvjerenjao položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod točkom 1,

- uvjerenjao nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenjada se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenjao radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),

- potvrdu o vremenu provedenom na Zavoduza zapošljavanje,

- potvrda o neuposlenosti članova kućanstva sa Zavoda za zapošljavanjeza radna mjesta pod točkama 2 i 3,

- kućna lista za radno mjesto podtočkama 2 i 3,

- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca,

- nalaz i mišljenje Instituta zamedicinsko vještačenje Sarajevo oinvalidnosti od najmanje 60% za radno mjesto pod točkom 3,

- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Ukoliko se ne jave kandidati s položenimstručnim ispitom za radno mjesto pod točkom 1, uzet će se u obzir i vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničkouvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanjeodređenog posla najdulje 8 dana nakon obavijestio prijemu na posao.

Prijavu skraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici snaznakom “za natječaj” poštom ili osobno na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4, Kupres 80 320.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od danaobjavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.com, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće seuzimati u razmatranje.

Školski odbor

Natrag Isprintaj