Odluka o poništenju tendera za "Vršenje usluga prijevoza učenika Osnovne i Srednje škole za 2017/2018"

12.10.2017 11:08   Kupres

Temeljem članka 68. stavak 4., toč. i), članka 70. stavak 1. i 4., Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) Općinski načelnik, donosi: 

O D L U K U

o poništenju tendera za "Vršenje usluga prijevoza učenika Osnovne i  Srednje škole za 2017./2018. – u godinu za Lot 1 i Vršenje usluga prijevoza  članova Sportskih klubova za Lot 2“ 

Članak 1.

Donosi se Odluka o poništavanju postupka nabavke konkurentskog zahtjeva za dostavu  ponuda, vezano za „Vršenje usluga prijevoza učenika Osnovne i Srednje škole za n2017./2018. – u godinu za Lot 1 i Vršenje usluga prijevoza članova Sportskih klubova za Lot 2“, broj: 01/1-14-3-1140-1/17, objavljenog na Portalu Agencije za javne nabavke, broj: 

12-7-2-6/17 od 04.09.2017. godine i raspisivanju novog tendera konkurentskog zahtjeva  za dostavu ponuda. 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se dostavlja svim ponuđačima.  Postupak poništavanja „konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“, vezano za „Vršenje  usluga prijevoza učenika Osnovne i Srednje škole za 2017./2018. – u godinu za Lot 1 i Vršenje usluga prijevoza članova Sportskih klubova za Lot 2“ i raspisivanje novog tendera konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, provest će se sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama B i H. 

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem „konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“ vezano za „Vršenje usluga  prijevoza učenika Osnovne i Srednje škole za 2017./2018. – u godinu za Lot 1 i Vršenje  usluga prijevoza članova Sportskih klubova za Lot 2“, proveden je postupak prikupljanja ponuda. 

Nakon izvršenog otvaranja ponuda dana 08.09.2017. godine, odnosno izvršene analize  ponuda Povjerenstvo za javne nabavke je konstatiralo da je ponuda jedinog ponuđača „Keškić-Bus“ d.o.o. Kupres, koja je prispjela nepotpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, sukladno članku 68., stavak 4., točka i) i postupak dodjele  ugovora je otkazan iz naprijed navedenih razloga. Povjerenstvo je predložilo načelniku da se nakon ovog poništavanja konkurentskog  zahtjeva za dostavu ponuda raspiše novi tender.  Cijeneći navedeno činjenično stanje, Povjerenstvo za javne nabavke je konstatiralo, da postoje uvjeti za poništavanje postupka nabavke iz članka 68. ZJN BiH, tj., postupak dodjele ugovora je otkazan zbog toga što ponuda jedinog ponuđača „Keškić-Bus“ d.o.o,. Kupres, koja je prispjela nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tendeske dokumentacije, sukladno članku 68., stavak 4., točka i), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), postupak dodjele ugovora je otkazan iz naprijed navedenih razloga. 

Temeljem svega naprijed navedenog, Općinski načelnik Općine Kupres, donio je Odluku kao  u dispozitivu. 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra  da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučeno poštanskom pošiljkom u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku odnosno obavještenja o dodjeli ugovora. 

Žalba se podnosi naručiocu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u dovoljnom  broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri. Ponuđač zadržava i druga prava žalbe utvrđena Zakonom o javnoj nabavci. 

Dostaviti:

1. „Keškić-Busu“ d.o.o. Kupres
2. Web stranici Općine Kupres 
3. Povjerenstvu za javne nabavke 
4. Službi za gospodarstvo, financije, i inspekcijske poslove Općinski načelnik 
Milan Raštegorac – Komo dipl.ecc.

izvor: www.opcinakupres.ba

Natrag Isprintaj