Odluka o proglašenju vremenske nepogode na Kupresu

03.10.2017 21:00   Kupres

BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES OPĆINSKI NAČELNIK

Broj 04/6-44-3-1244/17 Kupres,26.09.2017 godine

Temeljem članka 29.stavak 1. točke 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH",broj :39/03,22/06 i 43/10),članka 39. Statuta općine Kupres („Sl. glasnik" 20/08), na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Kupres,

općinski načelnik d o n o s i ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode od olujnog nevremena —pijavice na dijclu općine Kupres

  • Članak 1. Ovom odlukom utvrđuje se i proglašava stanje prirodne nepogode od olujnog nevremena-pijavice na dijelu općine Kupres i to za katastarsku općinu Kupres,odnosno za naseljena područja Kratelj 1 ,Kratelj 2, zapadni dio grada, koja se dogodila 17.09.2017 godine te je pričinjena veća materijalna šteta na stambenim objektima u navedenom području.
  • Članak 2. Zadužuju se nadležna općinska tijela da sukladno svojim ovlastima poduzmu potrebite mjere u cilju saniranja posljedica prouzročenih prirodnom nepogodom
  • Članak 3. Zadužuje se općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta da sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i drugih nesreća izradi izvjeke o štetama.
  • Članak 4. Prestankom razloga za njenim donošenjem,ova Odluka će biti stavljena van snage.
  • Članak 5. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na og1asnoj ploči općine Kupres i u Službenom glasniku općine Kupres.

Općinski načelnik Milan Raštegorac-Komo dipl.eec.
Prenosi: Općina Kupres, web

Natrag Isprintaj